Lezing 'Noard-Fryslân Bûtendyks' door Jeroen Wiersma

Lezing 'Noard-Fryslân Bûtendyks' door Jeroen Wiersma

2024-06-29 om 15.00

Kennis- en Ynformaasjesintrum, Pypkedyk 4 Hegebeintum

Een eeuwenoud samenspel tussen mens en landschap in Noard-Fryslân Bûtendyks
Het Friese kustlandschap is gevormd door de zee. Getijdenwerking, opslibbing, erosie en afslag zijn haar gereedschappen. Ze schiep diepe geulen en liet op andere plekken zandige ruggen ontstaan. Langzaam trok ze haar terug uit het landschap, maar niet zonder iets achter te laten. Ze gaf ons een dikke laag klei, op hoge plekken los en kalkrijk en op lage plekken stug van karakter. Op de losse klei verbouwden onze voorouders generatie na generatie voedselgewassen. Grazende koeien en schapen hielden de vette weiden op de taaie klei kort en open. Na de bedijkingen veranderde het leven op de kwelders geleidelijk. Polder na polder bouwden de kustbewoners een steeds ruimere buffer tussen land en zee, en verloren daarmee meer en meer het contact met datgene wat ooit aan de basis stond. Noard-Fryslân Bûtendyks ontsnapte ter nauwernood aan de voortschrijdende polderdrang. In dit unieke landschap is de zee  nog altijd aanwezig en is er ruimte voor een breed palet aan biodiversiteit. Tegelijkertijd is het een waardevol cultuurlandschap met een eeuwenlange agrarische geschiedenis. Tijdens deze lezing staat de ontstaansgeschiedenis van dit unieke stukje buitendijks Friesland centraal.

Jeroen Wiersma studeerde landschapsgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen en werkte daarna als medewerker van het Kenniscentrum Landschap mee aan verschillende landschapsbiografiën. Tegenwoordig werk hij als zelfstandig landschapsbiograaf en onderzoeker aan diverse projecten met het oog op het herstel van het historische cultuurlandschap en de daarbij horende biodiversiteit. 

De lezing duurt van 15.00 tot ca. 16.00 uur (inloop vanaf 14.45 uur) en is gratis toegankelijk. Consumpties zijn voor eigen rekening. In verband met de beperkte ruimte verzoeken wij u zich van te voren aan te melden via info@terphegebeintum.nl of het contactformulier op de website, https://www.terphegebeintum.nl/contactformulier/. Graag parkeren op de bietenopslag aan de Harstawei.