Doel, strategie en beleid

Doel
Het doel van de Stichting is het informeren over, en wekken van belangstelling voor de geschiedenis van mens en land in het terpengebied van Fryslân in het algemeen en van de eigen streek in het bijzonder en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Strategie
De stichting tracht haar doel te bereiken door:
Beleid
Het bestuur stelt een beleidsplan vast en actualiseert dit beleidsplan periodiek. Het beleidsplan geeft inzicht in de door de Stichting te verrichten werkzaamheden, de wijze van werving van gelden, het beheer van het vermogen en de besteding daarvan. De Stichting Terp Hegebeintum bestaat nog maar sinds januari 2019 en dat is de reden dat het bestuur destijds besloot eerst een beknopt beleidsplan voor de periode 2019-2021 op te stellen. Bij een beleidsplan gaat het om voorgenomen beleid, dat tussentijds kan worden bijgesteld. Verantwoording van het beleid wordt vastgelegd in een jaarverslag waarbij wordt aangegeven wat het uiteindelijke resultaat is van het voorgenomen beleid.

Periode 2019-2022
De afgelopen jaren heeft het bestuur zich samen met diverse partners ingespannen om een nieuw centrum te realiseren in Hegebeintum. Met een zeer geslaagde feestelijke opening van het Kennis- en Ynformaasjesintrum Terp Hegebeintum in september 2021 werd de periode van voorbereiding, sloop en bouw afgesloten. Nam de nieuwbouw nog een prominente plaats in het vorige beleidsplan in het nieuwe richten we onze aandacht meer op de organisatie en samenwerking.

Beleidsplan 2022-2024
Een paar speerpunten van het beleidsplan 2022-2024 zijn:

- professionalisering, o.a. door de aanstelling van een bezoldigd coördinator;
- samenwerking met archeologische steunpunten o.a. binnen Terpenland;
- samenwerking met Hendrick de Keyser Monumenten o.a. bij het runnen van Harsta State en met het vrijwilligersbeleid;
- structureel werven, instrueren, informeren en motiveren van vrijwilligers op basis van het vrijwilligersbeleid;
- het opbouwen van PR- en Communicatiebeleid met doel het verhogen van de bezoekersaantallen;
- het inzetten op educatie met als doel meer doelgroepen binnen het onderwijs te bereiken.

Geïnteresseerd in het hele beleidsplan? Klik dan hier.

Beschikbare documenten:

Jaarverslag 2021
Jaarrekening 2022
Beleidsplan 2022-2024
Statuten